New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
HomeRegulamin

[Regulamin]

REGULAMIN BIEGU KRÓLA 2018

I ORGANIZATOR

MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

II ORGANIZATORZY HONOROWI

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle

Miasto Jasło

III CELE

 1. Popularyzacja biegania w Jaśle i okolicach
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia
 4. Przypomnienie historii Miasta Jasła oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

 

IV TERMIN I MIEJSE

 1. Termin: 22 kwietnia 2018 r.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora – www.biegkrola.pl, zwanej dalej stroną internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 2. Miejsce
  1. Biuro zawodów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, ul. Czackiego 4
  2. Start i meta – ulica Czackiego na wysokości wejścia do I Liceum Ogólnokształcącego

 

V WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących, prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej zawodów i w Systemie Timedo: http://system.timedo.pl) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.  
 2. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa w punkcie VI jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator ustanawia limit uczestników zawodów na 500 osób.  W przypadku wyczerpania limitu (500 osób z wniesioną opłatą rejestracyjną) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.
 4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagana jest obecność przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w zawodach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 8. W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia istnieje dodatkowo obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie Uczestnik zawodów zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

 

VI TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY

  1. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
  2. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników zawodów.
  3. Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne na numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo.

 

 • Uczestnicy w wieku poniżej 18 i powyżej 60 lat (rocznikowo) otrzymują 50% rabatu od poniższych kwot. Rabat naliczany jest automatycznie podczas zgłoszenia.

 

 1. Opłaty
  1. Opłaty rejestracyjne:
   1. do 1 marca 30 zł – płatność przelewem lub kartą
   2. od 2 marca do 1 kwietnia 40 zł – płatność przelewem lub kartą
   3. od 2 kwietnia do 20 kwietna 50 zł – płatność przelewem lub kartą
   4. od 21 kwietnia 60 zł – płatność przelewem lub kartą (pod warunkiem dostępności miejsc – również gotówką w biurze zawodów)
  2. O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora. Wpłaty “w okienku” potrzebują nawet dwóch dni na dotarcie do konta docelowego. Uczestnik wpłacając opłatę rejestracyjną w ostatnim możliwym terminie zobowiązany jest wysłać potwierdzenie wpłaty na adres pomoc@timedo.pl.

 

VII DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Dystanse
  1. około 5 kilometrów – trasa nie jest atestowana przez PZLA
   1. bieg
   2. nordic walking
  2. około 10 kilometrów (dwie pętle) – trasa nie jest atestowana przez PZLA
   1. bieg
   2. nordic walking
 2. Trasa Biegu zostanie podana na stronie internetowej www.biegkrola.pl Dystans 10 km to dwie pętle dystansu krótkiego. Zawodnicy biorący udział w zawodach nordic walking poruszają się po tej samej trasie.
 3. Zawodników obowiązuje limit czasu – 60 minut od czasu startu dla dystansu 5 km oraz 100 minut od czasu startu dla dystansu 10 km. Osoby niepełnosprawne startujące w Nordic Walking na dystansie 5 km obowiązuje limit 100 minut.
 4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 5. Na trasie Biegu będą znajdowały się bufety.
 6. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie brutto pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
 7. W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje:
  1. numer startowy (przy zapłacie do 1 marca – z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem)
  2. oznakowaną trasę,
  3. zabezpieczenie medyczne,
  4. prawo do korzystania z bufetów na trasie,
  5. posiłek regeneracyjny po biegu,
  6. nagrody i puchary lub medale dla zwycięzców,
  7. elektroniczny pomiar czasu brutto z wykorzystaniem chipów,
  8. bezpłatny dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku
 8. Program zawodów:
  1. 12:00 – 15:00 – biuro zawodów, Jasło ul. Czackiego 4
  2. 15:30 start biegu, Jasło ul. Czackiego 4
  3. 15:35 start nordic walking, Jasło, ul. Czackiego 4
  4. 17:30 dekoracja

IX KATEGORIE WIEKOWE

 

KOBIETY BIEG 5 km BIEG 10 km NORDIC WALKING 5 km NORDIC WALKING 10 km
OPEN  
DK1 10 – 11 lat  
DK2 12 – 13 lat  
DK3 14 – 15 lat  
DK4 16 – 17 lat  
KNW 16 – 39 lat    
K1 18 – 19 lat  
K2 20 – 29 lat  
K3 30 – 39 lat  
K4 40 – 49 lat    
K5 50 – 59 lat
K6 60+    

 

MĘŻCZYŹNI BIEG 5 km BIEG 10 km NORDIC WALKING 5 km NORDIC WALKING 10 km
OPEN  
DM1 10 – 11 lat  
DM2 12 – 13 lat  
DM3 14 – 15 lat  
DM4 16 – 17 lat  
MNW 16 – 39 lat    
M1 18 – 19 lat  
M2 20 – 29 lat  
M3 30 – 39 lat  
M4 40 – 49 lat    
M5 50 – 59 lat    
M6 60+    

 

 

X NAGRODY I KLASYFIKACJE SPECJALNE

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Każdy będzie mógł również odebrać pamiątkowy dyplom.
 2. Pierwsze trzy miejsca w danej kategorii wiekowej otrzymują statuetki.
 3. Pierwsze trzy miejsca OPEN na danym dystansie (oddzielnie Mężczyźni i Kobiety) otrzymają nagrody rzeczowe i statuetki. Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych.
 4. Klasyfiacje specjalne:
  1. Kobiety
   1. Uczennice szkół podstawowych
   2. Uczennice gimnazjów
   3. Uczennice szkół ponadgimnazjalnych
   4. Osoby niepełnosprawne (Nordic Walking dystans 5 km)
  2. Mężczyźni
   1. Uczniowie szkół podstawowych
   2. Uczniowie gimnazjów
   3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
   4. Osoby niepełnosprawne (Nordic Walking dystans 5 km)
 1. Warunkiem ujęcia w klasyfikacji jest zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym.

 

XI RUCH DROGOWY

 1. Zawody odbędą się przy ograniczonym ruchu drogowym.
 2. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych czy pojedynczych zabudowań.

 

XII OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie biegu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

 

XIII PROTESTY I KARY

 1. Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. kara czasowa,
  3. dyskwalifikacja
 2. Protesty do Sędziego Głównego, który swoje stanowisko ma w namiocie przy mecie zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 3. Protesty o wyniki można składać do 48 godzin po zakończeniu zawodów wysyłając e-mail na adres pomoc@timedo.pl

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 2. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 3. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

 

Grzegorz Prucnal