New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
HomeRegulamin biegów dla dzieci

[Regulamin biegów dla dzieci]

 1. Organizator
  1. MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal sp. j. z siedzibą w Jaśle (38-200) ul. Żeromskiego 36
 2. Cel Zawodów:
  1. propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci,
  2. połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 3. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem może być dziecko, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.
  2. Trasa będzie oznakowana taśmami i pachołkami. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
  3. Start w zawodach jest bezpłatny. Obowiązuje limit uczestników: 150 osób.
 4. Data i miejsce zawodów, dystans
  1. 22 kwietnia 2018 roku, Jasło, ul. Czackiego
  2. Dystans od 100 do 250 metrów w zależności od kategorii wiekowej
 5. Biuro zawodów
  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, ul. Czackiego 4, parter
  2. Godziny otwarcia biura zawodów: w dniu zawodów od godziny 12:00 do godziny 12:45. Zapisy przyjmowane są wyłącznie w biurze zawodów
 6. Kategorie wiekowe
  1. przedszkolaki – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  2. pierwsza klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  3. druga klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  4. trzecia klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  5. czwarta klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  6. piąta klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  7. szósta klasa szkoły podstawowej – oddzielnie chłopcy i dziewczynki
  8. Organizator zastrzega możliwość zmiany kategorii wiekowych pod wpływem czynników pogodowych i ilości uczestników. Kategorie nie będą jednak łączone, a ewentualnie rozdzielane.
 7. Godziny startów i dekoracja
  1. starty od godziny 13:00
  2. dekoracja o godzinie 14:00
 8. Nagrody
  1. Nagradzana jest pierwsza trójka zawodników w każdej kategorii wiekowej. Kolejni, bez podziału na zajęte miejsca, otrzymują dyplomy za udział w zawodach.
 9. Odpowiedzialność
  1. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania.
  2. W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy biegu, nie na trasie biegu. Na starcie powinny znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  3. Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

Grzegorz Prucnal